برچسب: سردرگم

0

سرگردانی ام

کنکور تمام شده و اکنون برای خودم هستم.برای خودم زندگی میکنم.کم و بیش اما باید چه کاره شوم ؟ این همه سختی و حرف شنیدن و دعوا و قهر و فلان و بهمان را...